ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN LEVERING

Live Logistics and Fulfillment

Witteweg 45

1431GZ Aalsmeer

Tel: 020-261 07 33

LiveLogistics.nl

 

Versie januari 2018

 

 

Algemene Voorwaarden Voor Verkoop en Levering

1. Algemeen

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Live Logistics and Fulfillment hierna te noemen: “Live Logistics”, en een Wederpartij waarop Live Logistics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Live Logistics, voor de uitvoering waarvan door Live Logistics derden dienen te worden betrokken.

1.3  Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

 

2. Offertes en Aanbiedingen

2.1  Alle prijsopgaven en offertes van Live Logistics zijn vrijblijvend.

2.2  De prijzen in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk overeengekomen

2.3  Live Logistics is bij het bepalen van de prijsstelling uitgegaan van de door haar opdrachtgevers verstrekte informatie , aantallen en omzetverwachtingen. Een en ander conform de in de offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen toelichting. Niet uitdrukkelijk vermelde werkzaamheden, diensten en rapportages alsmede onvoorzien, onverwacht en/of structureel meer-of minderwerk kan, na overleg vooraf, op basis van specificatie worden na berekend en doorbelast.

2.4  Live Logistics behoudt zich het recht voor om maximaal 2 keer per jaar de prijsafspraken voor haar dienstverlening aan te passen o.b.v. door het CBS gepubliceerde prijsindex en loonindex cijfers. Opdrachtgever zal daarvan minimaal 14 dagen voorafgaand aan de verhoging schriftelijk worden geïnformeerd. Wijzigingen in de kosten van materialen, vervoer en andere door de opdrachtgever in te kopen diensten kunnen, onder toezending van een schriftelijk bewijs van die verhoging, onmiddellijk worden doorbelast

2.5  Onvoorziene afwijking ten aanzien van de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde aantallen en/of hoeveelheid werk kunnen door Live Logistics worden doorbelast aan opdrachtgever indien zulks niet toerekenbaar is aan Live Logistics.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1  Een overeenkomst tot levering bevat een geëffectueerde offerte waaraan eventueel een Service Level Agreement wordt toegevoegd.

3.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Live Logistics het recht om diensten door derden te laten uitvoeren.

3.3  Live Logistics behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren indien levering een niet te overzien financieel risico inhoudt.

3.4  De in de overeenkomst uitgedrukte doorlooptijden zijn steeds bij benadering en mede afhankelijk van aanleverwijze en –tijden van informatie, goederen, documenten etc. Opdrachtgever en Live Logistics dienen elkaar schriftelijk en tijdig te informeren over eventuele oorzaken van overschrijdingen van levertijden. Aan overschrijding van levertijden of gebreken bij uitlevering kan opdrachtgever noch afnemer recht op ontbinding respectievelijk schadevergoeding ontlenen.

3.5  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle verzendingen door Live Logistics verzorgd en geschieden deze voor rekening en risico van de opdrachtgever. Alle met de verzending en het transport van de goederen verbonden kosten zoals porto, vracht en verpakkingskosten, alsmede vrachtverzekering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.6  Ter zake van door Live Logistics uit te voeren werkzaamheden dient opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande.

 

4. Betaling

4.1  Indien er sprake is van een overeenkomst van meer dan 2 maanden, dan dient Opdrachtgever een depotbedrag c.q. voorschotnota te voldoen dat in de offerte is overeengekomen; dit bedrag is conform de richtlijnen van vervoerders minimaal gelijk aan de verwachte gemiddelde maandomzet aan vracht- en verzendkosten. In geval de werkelijke kosten, meer dan 15% afwijken van de uitgangspunten voor het onderhavige depot c.q. voorschot, dan zal de hoogte van dit depotbedrag opnieuw worden beoordeeld en aangepast.

4.2  Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Live Logistics aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.3  De afnemer is door overschrijding van de in het tweede lid van dit artikel genoemde betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, jegens Live Logistics in verzuim en gebreke.

4.4  In geval van betalingsachterstand na ommekomst van de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn, is de afnemer naast het gefactureerde bedrag van rechtswege een rente over dat bedrag verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW vermeerderd met 3%. 4.5  Voorts is de afnemer indien en zodra Live Logistics de vordering op de afnemer uit handen geeft ter incasso, aan Live Logistics alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% met een minimum van € 250,–

4.6  Indien de afnemer de in lid 2 van dit artikel genoemde betalingstermijn overschrijdt, is Live Logistics bovendien gerechtigd verdere leveranties op te schorten of te staken.

4.7  Bij annulering van opdrachten of vroegtijdige contractbeëindiging door de afnemer, is de afnemer gehouden de door Live Logistics alsdan reeds gemaakte kosten, gerichte contractuele verplichtingen jegens derden, alsmede ten minste de op het moment van annulering respectievelijk beëindiging van toepassing zijnde reguliere, niet-response gerelateerde kosten aan Live Logistics te vergoeden.

4.8  Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair tot voldoening van door hem verschuldigde rente alsmede tot voldoening van de door Live Logistics gemaakte incassokosten e.d. en worden eerst na voldoening daarvan in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4.9  Op alle goederen van opdrachtgever welke Live Logistics onder zich heeft, heeft Live Logistics het recht van retentie zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens Live Logistics heeft voldaan. Eigendomsvoorbehouden, aanspraken van en/of verpanding aan derden worden door Live Logistics uitsluitend erkend, na schriftelijke overeenstemming tussen Live Logistics en opdrachtgever.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1  Specifiek voor opdrachtgever aangekochte materialen en/of goederen alsmede materialen en/of goederen die reeds door Live Logistics voor opdrachtgever gebruikt zijn, worden niet door Live Logistics teruggenomen.

5.2  Alle door Live Logistics in het kader van deze overeenkomst vervaardigde software en overige accessoires is rechtmatig eigendom van Live Logistics, ook na beëindiging van deze overeenkomst. Het is partijen niet toegestaan om één en ander, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, anders dan bedoeld in het kader van onderhavige diensten, te gebruiken of te doen gebruiken.

5.3  Alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz., alsmede de te verzenden goederen, blijven eigendom van opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bij Live Logistics opgeslagen goederen tegen inkoopwaarde verzekerd tegen brand en diefstal. Live Logistics heeft in verband hiermee het recht om inzage te verlangen in de inkoopwaarde van onderhavige goederen en materialen.

 

6. Zekerheden

6.1  Het verzorgen van incassowerkzaamheden namens Opdrachtgever geschiedt op een voor opdrachtgever geopende rekening (een z.g. ‘inzake-rekening’) bij de reguliere hoofdbank van Leverancier. Opdrachtgever machtigt Live Logistics daartoe. Incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever conform door opdrachtgever opgedragen frequenties en aanmaanprocedures. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een specificatie van de geldbewegingen, storno’s, enz.

6.2  Tenzij anders overeengekomen, zijn alle bankkosten en -provisies, alsmede de kosten van het elektronische (inter)bancaire verkeer en (creditcard-) transacties verbonden aan het verzorgen van dit financiële fulfillment voor rekening van de opdrachtgever en worden met het incassosaldo verrekend.

6.3  Indien klanten van de opdrachtgever hun betalingsverplichtingen niet binnen de in de factuur gestelde termijn nakomen, zijn de eventuele extra incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

6.4  Indien klanten van de opdrachtgever hun betalingsverplichtingen niet nakomen en de aan opdrachtgever toebehorende zaken niet retourneren, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van opdrachtgever.

6.5  Leverancier behoudt het recht om, bij het overmaken van gelden aan de opdrachtgever, het saldo van eventuele openstaande facturen aan de opdrachtgever zeker te stellen.

 

7. Beëindigingen opschorten van de overeenkomst

7.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

7.2  Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen worden de volgende opzegtermijnen aangehouden: gedurende het eerste jaar na het aangaan van de overeenkomst 3 maanden na schriftelijke kennisgeving, gedurende volgende jaren 6 maanden na schriftelijke kennisgeving.

7.3  Indien Live Logistics de overeenkomst wenst te beëindigen worden de volgende opzegtermijnen aangehouden: gedurende het eerste jaar na het aangaan van de overeenkomst 3 maanden na schriftelijke kennisgeving, gedurende volgende jaren 6 maanden na schriftelijke kennisgeving.

7.4  Indien de overeenkomst wordt beëindigd door de opdrachtgever zonder de opzegtermijn in acht te nemen, heeft Live Logistics recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Live Logistics zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

7.5  Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Live Logistics, zal Live Logistics in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

7.6  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Live Logistics extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.7  Live Logistics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst Live Logistics ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.8  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Live Logistics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.9  Live Logistics behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1  Elk recht van reclame vervalt indien geconstateerde gebreken niet binnen 7 dagen na uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan Live Logistics zijn gemeld.

8.2  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Live Logistics slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Live Logistics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.3  Live Logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgschade of productschade, die de opdrachtgever leidt in verband met door of via Live Logistics geleverde goederen of diensten. Evenmin aanvaardt Live Logistics aansprakelijkheid voor enige schade waarvoor de opdrachtgever door derden aansprakelijk wordt gesteld. De opdrachtgever vrijwaart Live Logistics van elke aanspraak van derden wegens schade in verband met door of via Live Logistics aan de afnemer geleverde goederen.

8.4  Alle adviezen, aanbevelingen, gegevens, toelichtingen, enz. die Live Logistics verstrekt aangaande de organisatie, uitvoering en voortvloeisels van activiteiten waaraan Live Logistics materialen en/of diensten levert, zijn indicatief en vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Live Logistics geen aansprakelijkheid voor de schade die opdrachtgever of afnemer lijdt, ondermeer -doch niet alleen- als gevolg van belastingwetgeving of andere door de overheid of bevoegde instanties opgelegde bepalingen, enz., die verband houden met of een voortvloeisel zijn van een door of met Live Logistics georganiseerde activiteit van welke aard dan ook.

8.5  Live Logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die de opdrachtgever dan wel de klant van de opdrachtgever lijdt, ondermeer -doch niet alleen- als gevolg van fouten, stakingen, verlies, diefstal enz., die toe te wijzen zijn aan postdiensten, pakketdiensten en andere transporteurs.

 

9. Overmacht

9.1  In geval van overmacht is Live Logistics gerechtigd elke order te annuleren of op te schorten. In geval van een annulering of opschorting als hiervoor bedoeld kan de afnemer geen recht doen gelden op enige schadevergoeding. Indien de overmacht naar oordeel van Live Logistics van tijdelijke aard is, heeft Live Logistics het recht haar prestaties op te schorten totdat de overmacht situatie is opgeheven. De opdrachtgever is niet gerechtigd in een dergelijk geval de overeenkomst te laten ontbinden. Indien Live Logistics van mening is dat de overmacht situatie van blijvende aard is, zal Live Logistics zulks schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen en zal de overeenkomst door die schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn

9.2  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Live Logistics geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Live Logistics niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Live Logistics, of in de bedrijven van de door Live Logistics ingeschakelde derden, worden daaronder begrepen.

 

10. Toepasselijk Recht & Vindplaats Voorwaarden

10.1 Op de overeenkomsten tussen Live Logistics en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. 10.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.LiveLogistics.nl.

Wilt u contact met ons opnemen? Live Logistics staat graag voor u klaar.